top of page
Informationsbrev

 

 

Informationsbrevet er udsendt til alle via Drejens Boligbys administration den 23. august 2018

 

 

Bestyrelsen oplever en stigende interesse for, hvad der sker i vores område og derfor har vi valgt at sende dette korte informationsbrev ud til alle medlemmer af Drejens Boligby.

 

Vi har en stor aktivitet omkring de ubebygget grunde på Drejens Boligby

Langøvej 14 – 16, som var ejet af Nissen Group, er nu solgt til selskabet Familiebolig. Familiebolig har overtaget Nissen Group boligprojektet og vil nu bebygge Langøvej 14 – 16 med lejeboliger. Inden projektet kan realiseres, og byggeriet igangsættes, skal der godkendes og gennemføres en arealoverførelse mellem Drejens Boligby og Familiebolig. Arealoverførelse er udelukket en ændring af byggefeltets udformning og medfører ikke, at skovbæltearealet bliver reduceret. Drejes Boligbys nettoskovareal forbliver uændret efter en arealoverførelse.
 

På Farøvej 4,6 og 8 arbejder Lunderskov Nybyg på et projekt. Her er den sammen problematik som på Langøvej 14 – 16, at bygherre ønsker en ændring af det nuværende byggefelts udformning. En eventuelt ændring af byggefeltet vil ikke få betydning på skovbæltearealet og Drejens Boligbys nettoskovareal forbliver uændret.
 

Begge byggerier forventes opstart i 2018.
 

Biotoper og vandhuller

De 5 biotoper/regnvandsbassiner, som er fredet og ligger på Drejens Boligbys fælles fællesareal, vil i den nærmeste fremtid blive oprenset. Inden igangsætningen er Drejens Boligby i dialog med Blue Kolding og Kolding Kommune omkring tidspunkt og metoden for oprensningen.
 

Tidspunktet er af hensyntagende til dyrelivet og yngel i og omkring biotoperne. Metoden drejer sig om håndteringen og bortskaffelsen af bundslammet, bevoksningen mv. Bortskaffelse af bundslam og bevoksning er omkostningstungt for Drejens Boligby/Blue Kolding. Derfor vil slammet blive spredt ud ved og omkring biotopens omkringliggende areal. Dette kan give lidt visuelle gener i en kort periode for de berørte beboere ud til biotoperne. Slammet er ikke forurenet og vil ikke give lugtgener.  

Vandhullerne ved Fejøvænget, Femøvænget og Gavnøvænget er oprenset før sommerferien. Ligesom biotop ved Mandøvænget og Mejløvænget er oprenset. Jord og slammet herfra er blevet jævnet ud på Drejens Boligbys fælled. Det har desværre medført et par klager fra 2 lokale beboere og en anmeldelse til Kolding kommune.


Kolding kommune har været på tilsyn og skriftlig meddelt Drejens Boligby, at det oprensede materiale og dens placering ser uproblematisk ud i naturbeskyttelsesøjemed, og kommunen har derfor ingen bemærkninger til det.  
 

Yderligere blev der ved tilsynet konstateret, at biotopen ved Femøvænget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som vandhul. Kolding kommune betragter herefter sagen som afsluttet.
 

Drejens Boligby har modtaget et notat fra Kolding Kommune om regnvandsbassiner/biotoper og naturhensyn i Drejens Boligby. Notatet vil blive tilgængeligt på Drejens Boligbys hjemmeside.  

 

Vedtægtsændring vedtaget og godkendt af Kolding kommune

Hvad betyder de nye vedtægtsændringer for dig?
 

1.  På sidste generalforsamling blev det vedtaget at ændre metoden til opkrævning af kontingentet til Drejens Boligby. I dag er det Drejens Boligbys, som opkræver kontingentet direkte hos den enkelte husstand. I fremtiden vil kontingentet blive opkrævet via de lokale grundejerforeninger. I praksis vil det betyde for dig, at den lokale grundejerforening skal opkræve to beløb om året – kontingent til Drejens Boligby og kontingent til jeres lokale grundejerforening.

2.  Fremover vil du ikke modtage post i din postkasse fra Drejens Boligby. Indkaldelse til eksempelvis generalforsamling mv. vil blive offentliggjort på Drejens Boligbys hjemmeside www.drejensboligby.info og sendt til din anførte mail til Drejens Boligby.
 

Ændringerne er taget for at reducere Drejens Boligbys omkostninger til blandt andet administration.

 

Hvidtjørn langs stamvejene

Hvidtjørnshegnet har givet en del diskussion med medlemmerne og Kolding kommune. Kolding kommune har tidligere meldt ud til Drejes Boligby, at hvidtjørnshegnet ikke måtte beskæres eller klippes.
 

Efter et par henvendelser i foråret fra medlemmer vedrørende en konkret sag om beskæring af hvidtjørns hegn, valgte bestyrelsen at kontakte Kolding kommune desangående. I den forbindelse har Kolding kommune ændret holdning og givet en ny instruktion. Hvidtjørnshegnet må fortsat ikke fjernes eller beskæres helt, men klipning er tilladt.
 

Bestyrelsen vil taget dette punkt op med henblik på en fælles holdbar løsning for hele området.
 

Udtynding af fredsskoven igangsættes senest efteråret 2018

Skoven er efterhånden blevet så stor og tilgroet, at en udtydning er nødvendig. På sidste ekstraordinære- og ordinære generalforsamling blev det vedtaget og redegjort for nødvendighed af udtynding af skoven.  
 

Det er besluttet, at skovområdet ved Samsøvej fra Drejensvejen vil blive det første sted, som bliver udtyndet. En udtydning bliver fortaget med store maskiner og kan virke voldsom. Derfor vil der også inden opstart af udtyndingen blive holdt et informationsmøde for alle interesserede. På informationsmødet vil Skovdyrkerne, som er ekspert på området og bistår Drejens Boligby med alt som vedrører pasning og vedligeholdelse af skoven, deltage.
 

Her om senere i særskilt informationsskrivelse.

 

Status på ophævelsen af fredsskovspligten

Kolding kommune og Miljøstyrelsen har accepteret, at fredsskovspligten fjernes fra skovbælterne og flyttes til andre arealer jævnført beslutning på den ordinære generalforsamling.

Ophævelsen af fredsskovspligten har været sendt i offentlig høring. Miljøstyrelsen har skriftligt oplyst Drejens Boligby, at klagefristen er udløbet, og fredsskovspligten er ophævet. Miljøstyrelsen har den 1. august 2018 bedt Geodatastyrelsen om at ændre noteringen om fredskovspligt i matriklen svarende til skovlovsafgørelserne. Miljøstyrelsen skrivelse vil blive tilgængeligt på Drejens Boligbys hjemmeside.
 

 

Forsøg med blomsterflor på fælled

Igennem årene har mælkebøtter og græs kendetegnet Drejens Boligbys fælled. Drejens Boligby har derfor igangsat et forsøg for at se, om det er muligt at ændre fælledens karakter ved at så vildtblomster. Det vil give en mere mangfoldighed i både dyre- og planteliv. Det udlagte forsøgsområde er fælleden som er indkredset af Drejensvejen, Agerøvej, Farøvej og cykelstien med biotopen.
 

 

Luftning af hunde

Efter gentagne henvendelser til bestyrelsesmedlemmer omkring manglende hensyn i forbindelse med hundeluftning, vil vi gerne opfordre til følgende:

     ·  Hundens efterladenskaber SKAL samles op overalt på grønne områder, ved hække mv.

     ·  Husk pose til opsamling. Pose skal i egen skraldespand – ikke efterlades i naturen

     ·  Hunde skal luftes i snor af hensyn til vildtet og ifølge dansk lov

     ·  Det er generende med hundeluftning langs hække til beboelse. Respekter folks privatliv

 

 

Bestyrelsen er opmærksom på, at informationsbrevet indeholder sager, som kan virke komplekse for udeforstående. Men skulle det give anledning til yderligere spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse via Drejens Boligbys hjemmeside.    

 

bottom of page